لوگو تابه ایران

تبادلات ارزی خود را مطمئن انجام دهید

سایت تبادلات ارزی بین ایرانیان، تا‌به‌‌ایران، درگاهی برای تسهیل تبادلات ارزی بین داخل و خارج از کشور است.

رسالت تا‌به‌‌ایران:

برقراری ارتباط بین افرادی که نیاز به انتقال ارز دارند

ایجاد بستری امن برای تبادلات ارزی بین این افراد

svg
svg

تابه ایران چه خدمتی میکند؟

انتقال ارز بین داخل و خارج از کشور

انتقال ارز به داخل و یا خارج از کشور، یکی از مهمترین چالشهای بخش قابل توجهی از ایرانیان است. در حقیقت تحریمهای بانکی و فقدان سیستم شفاف برای انتقال ارز باعث شده که چنین تبادلاتی تنها از طریق روشهای نامتعارف و با پرداخت هزینه های اضافی امکانپذیر باشد. تا به ایران این امکان را فراهم میکند که افرادی که قصد انتقال پول از داخل به خارج از کشور و بالاعکس دارند، به هم متصل شده و در یک فضای امن و با کمترین هزینه جانبی نیازهای ارزی خود را بر طرف کنند. 

ثبت نام درآزمون های بین المللی

یکی از مهمترین دغدغه های ثبت نام و شرکت در آزمونهای بین‌المللی مانند تافل و آیلتس، چگونگی پرداخت هزینه‌های ارزی به صورت یورو و دلار است. در تا به ایران شما می توانید به صورت آنلاین و بدون نیاز به تبدیل ارز با هزینه‌های اضافی در چنین آزمونهایی ثبت نام کنید. به این ترتیب، شرکت در این آزمونها برای شما ساده‌تر و مقرون به صرفه‌تر خواهد بود

پرداختهای دانشجویی

دانشجویان و متقاضیان تحصیل در خارج از کشور، معمولاً با هزینه‌هایی مانند اپلیکیشن فی (application fee)، شهریه دانشگاه و اجاره خوابگاه روبه‌رو می‌شوند. این هزینه‌ها به دلار، یورو، لیر و ... بوده و نیازمند پرداخت ارزی هستند. با استفاده از خدمات تابه ایران، شما می‌توانید به راحتی و بدون نیاز به حساب ارزی یا کارت اعتباری بین‌المللی، هزینه‌های دانشجویی خود را پرداخت کنید. به این ترتیب، فرایند تحصیل در خارج از کشور برای شما ساده‌تر و کم هزینه تر بوده و می‌توانید به رویاهای تحصیلی خود در کشورهای دیگر دست یابید.

تابه ایران چه مشکلاتی را رفع میکند ؟

سایت تبادلات ارزی بین ایرانیان، تا‌به‌‌ایران، درگاهی برای تسهیل تبادلات ارزی بین داخل و خارج از کشور است.

png circle
png rectangle
png rectangle

برخی از نظرات کاربران تابه ایران

یناوختسا بوچراچ هک تسا یریوصت یامنهار کی ،دوش‌یم هتخ . زین هحفص حرط ای هحفص کیتامش حرط ناونع‌هب هک ،تیاس‌بو باق

مراحل انجام مبادله در تابه ایران

تایید هویت و اطلاعات کاربران

هعومجم نیا هب هک یدامتعا زا و مراد یراکمه نیشرپ تکرش اب هک تسا لاس هس زا رتشیب.ما‌هتشاد لاحب ات هک دوب ییاه‌یراکمه نیرتهب زا یکی میوگب مناوت‌یم .ملاحشوخ اعقاو مدرک.مهد شیازفا دصرد هاجنپ ار دوخ شورف ات درک کمک نم هب هعومجم نیا هچراپکی متسیسدوخ یاه‌بیقر تبسن متسناوت و هدوب یدربراک اعقاو داد نم هب تکرش نیا هک ییاه‌هرواشم.مشاب هتشاد یرتهب درکلمع

تایید هویت و اطلاعات کاربران

هعومجم نیا هب هک یدامتعا زا و مراد یراکمه نیشرپ تکرش اب هک تسا لاس هس زا رتشیب.ما‌هتشاد لاحب ات هک دوب ییاه‌یراکمه نیرتهب زا یکی میوگب مناوت‌یم .ملاحشوخ اعقاو مدرک.مهد شیازفا دصرد هاجنپ ار دوخ شورف ات درک کمک نم هب هعومجم نیا هچراپکی متسیسدوخ یاه‌بیقر تبسن متسناوت و هدوب یدربراک اعقاو داد نم هب تکرش نیا هک ییاه‌هرواشم.مشاب هتشاد یرتهب درکلمع

تایید هویت و اطلاعات کاربران

هعومجم نیا هب هک یدامتعا زا و مراد یراکمه نیشرپ تکرش اب هک تسا لاس هس زا رتشیب.ما‌هتشاد لاحب ات هک دوب ییاه‌یراکمه نیرتهب زا یکی میوگب مناوت‌یم .ملاحشوخ اعقاو مدرک.مهد شیازفا دصرد هاجنپ ار دوخ شورف ات درک کمک نم هب هعومجم نیا هچراپکی متسیسدوخ یاه‌بیقر تبسن متسناوت و هدوب یدربراک اعقاو داد نم هب تکرش نیا هک ییاه‌هرواشم.مشاب هتشاد یرتهب درکلمع

تایید هویت و اطلاعات کاربران

هعومجم نیا هب هک یدامتعا زا و مراد یراکمه نیشرپ تکرش اب هک تسا لاس هس زا رتشیب.ما‌هتشاد لاحب ات هک دوب ییاه‌یراکمه نیرتهب زا یکی میوگب مناوت‌یم .ملاحشوخ اعقاو مدرک.مهد شیازفا دصرد هاجنپ ار دوخ شورف ات درک کمک نم هب هعومجم نیا هچراپکی متسیسدوخ یاه‌بیقر تبسن متسناوت و هدوب یدربراک اعقاو داد نم هب تکرش نیا هک ییاه‌هرواشم.مشاب هتشاد یرتهب درکلمع

سوالات متداول

همین حالا اگهی خود را ثبت کن

هعومجم نیا هب هک یدامتعا زا و مراد یراکمه نیشرپ تکرش اب هک تسا لاس هس زا رتشیب.ما‌هتشاد لاحب ات هک دوب ییاه‌یراکمه نیرتهب زا یکی میوگب مناوت‌یم .ملاحشوخ اعقاو مدرک..مشاب هتشاد یرتهب درکلمع